Over ons

Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) is een onafhankelijk informatie- en expertisecentrum, opgericht in 1998, voortgekomen uit de Marokkaanse migrantenbeweging (KMAN). EMCEMO streeft naar een samenleving waarin burgers – in het bijzonder in Nederland en Marokko – ongeacht hun (religieuze, culturele en politieke) achtergrond en ongeacht hun geslacht en seksuele voorkeur, gelijke kansen hebben op maatschappelijke participatie en met respect voor verschillen samenleven.

De doelgroep bestaat uit Euromediterrane burgers, in het bijzonder Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond en hun organisaties in de Amsterdamse samenleving; Migrantenorganisaties met diverse etnische achtergronden in Amsterdam en Nederlandse burgers en maatschappelijke organisaties in Amsterdam.

De behoeften van deze doelgroep zijn divers, deze lopen van de behoefte aan ondersteuning bij het integratieproces en generatieconflicten binnen de gemeenschappen tot voorlichting en vorming in verband met burgerschap, leefbaarheid, sociale cohesie e.d. Daarnaast bestaat de behoefte aan praktische ondersteuning bij het verkrijgen van werk en scholing, het opkomen voor zichzelf en sociaal-maatschappelijke ondersteuning.
Deze behoeften lopen uiteen en bevinden zich op verschillende niveaus, stedelijk, landelijk en globaal.

Op landelijk en Europees niveau betekent dit het bevorderen van actief burgerschap door het versterken van de rol van de burger en zijn betrokkenheid bij de democratie en het verbeteren van de sociaal economische positie door het terugdringen van achterstand op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheidszorg.

Op stedelijk en stadsdeelniveau het bevorderen van sociale cohesie in de wijken onder de bewoners door het verbeteren van communicatie tussen de bewoners en het aanbieden van projecten gericht tegen radicalisering, racisme, homofobie, antisemitisme en islamofobie.
In relatie tot Marokko is de brugfunctie tussen het land van vestiging en het land van herkomst een van de kernpunten, waarbij migranten een dubbelrol kunnen vervullen als intermediairs en actieve deelnemers in de ontwikkeling. De discussie over diverse onderwerpen als de rechtspositie van de vrouw en de dubbele verbondenheid van Marokkanen in Nederland met het land van herkomst en het land van vestiging wordt bevorderd en er wordt een bijdrage geleverd aan de economische, sociale, politieke en culturele ontwikkeling in landen ten zuiden van de Middellandse Zee, met name Marokko.

Voor de stad Amsterdam betekent dit:

 1. Het bevorderen van de sociaal-maatschappelijke (onderwijs, arbeidsmarkt, identiteitsontwikkeling) en politieke participatie van de Marokkaanse en andere migrantengemeenschappen in Nederland.
 2. Het bevorderen van de deelname van diverse bevolkingsgroepen aan het politieke en publieke maatschappelijke debat en daarmee het  bevorderen van het uitwisselen en vormen van opvattingen en meningen over de rechtsstaat, gedragsregels en omgangsvormen
 3. Het bevorderen van het harmonieus samenleven van en de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen ten einde de sociale cohesie in Amsterdam duurzaam te versterken
 4. Het tegengaan van alle vormen discriminatie en racisme (homofobie, islamofobie, antisemitisme)
 5. Het tegengaan en voorkomen van alle vormen van (religieus) extremisme

Vanaf de oprichting heeft EMCEMO zich ingezet voor de belangen van migranten en heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een expertisecentrum waar de opgebouwde kennis en ervaring wordt ingezet om de situatie van migranten te verbeteren, groepen mensen bij elkaar te brengen, vooroordelen en discriminatie te bestrijden, het maatschappelijk debat aan te gaan en burgerschap te stimuleren, om aldus de sociale cohesie te bevorderen.
Daarmee was EMCEMO een van de eerste organisaties die zich bewust was van het belang van burgerschap en sociale cohesie voor de doelgroep en voor de maatschappij.

EMCEMO is een organisatie die draait op de inspanningen van een groot aantal vrijwilligers en stagiairs. Voorzitter van de organisatie, Abdou Menebhi, ontving voor zijn  inzet voor migranten en de samenleving gedurende de afgelopen veertig jaar, in 2012 de Frans Banninck Cock Penning. Deze penning wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Amsterdam.
De eerste jaren van haar bestaan waren de activiteiten van EMCEMO voornamelijk gericht op de eigen doelgroep, Marokkaanse migranten. Al snel werd duidelijk dat de belangen van de migranten alleen gezien kunnen worden in het licht van de gehele samenleving in al zijn diversiteit en werd de focus verlegd naar de belangen van de Marokkaanse migranten in samenhang met de rest van de samenleving. Het belang van actief burgerschap werd een van de belangrijkste pijlers waarop de organisatie gebaseerd is.

De werkzaamheden van EMCEMO bestaan uit:

 • Het regelmatig organiseren van (netwerk) bijeenkomsten.
 • Het (doen) ontwikkelen van projecten en activiteiten die bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke participatie van de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam, die de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen en die discriminatie, extremisme en racisme tegengaan
 • Het bieden van hulp en advies aan Marokkanen in Amsterdam
 • Het organiseren van debatten
 • Het bieden van (achtergrond)informatie en expertise aan zelforganisaties, lokale overheid, pers en publiek

EMCEMO hanteert hierbij de volgende doelstellingen:

 • Het bevorderen van de sociaal-maatschappelijke (onderwijs, arbeidsmarkt, identiteitsontwikkeling) en politieke participatie van de Marokkaanse en andere migrantengemeenschappen in Nederland.
 • Het bevorderen van de deelname van diverse bevolkingsgroepen aan het politieke en publieke maatschappelijke debat en daarmee het bevorderen van het uitwisselen en vormen van opvattingen en meningen over de rechtsstaat, gedragsregels en omgangsvormen
 • Het bevorderen van het harmonieus samenleven van en de dialoog tussen  verschillende bevolkingsgroepen teneinde de sociale cohesie in Amsterdam duurzaam te versterken
 • Het tegengaan van allerlei vormen van discriminatie en racisme (homofobie, islamofobie, antisemitisme)
 • Het tegengaan en voorkomen van allerlei vormen van (religieus) extremisme

Jaarverslag2022