Eén jaar strijd voor vrijheid, waardigheid & sociale rechtvaardigheid

donderdag 19 oktober van 19:30 tot 21:30 | Eerste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam

Zorg goed voor de stad! Dat was de indringende oproep van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in zijn laatste brief aan alle Amsterdammers. Vrijdag 6 oktober jl. bereikte ons het trieste nieuws dat de burgemeester als gevolg van een slopende ziekte is overleden. HTIB, EMCEMO en Platform Sociale Binding nemen zijn laatste oproep zeer serieus! Daarom organiseren deze organisaties de bijeenkomst ‘Sociale binding: zorg goed voor Amsterdam!’

De Nederlandse rechtsstaat kan beter functioneren als burgers in Nederland in verbinding met elkaar staan. De aanwezige polarisatie in onze samenleving zorgt ervoor dat dit streven moeilijker realiseerbaar is. Diverse oorzaken liggen daaraan ten grondslag. Burgers geven aan dat er nog steeds sprake is van sociale uitsluiting, kansenongelijkheid en discriminatie op individueel, maatschappelijk en ook op institutioneel niveau. De loyaliteit en tolerantie naar elkaar toe zijn langzaam aan het afnemen. Het gevoel van angst, wantrouwen en bezorgdheid neemt toe, ook in de buurten. Je ziet een tendens dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken vanwege een angst voor de eventuele gevolgen. Maatschappelijke tegenstellingen en onrust in het buitenland verplaatsen zich ook naar Nederland. Internationale spanningen en de eventuele dreiging van terrorisme dragen er aan bij dat burgers zich steeds meer in hun eigen veilige cocon terugtrekken. Ruimte voor dialoog of het op basis van wederzijds respect met elkaar in gesprek gaan, zijn steeds minder aan de orde. Saamhorigheid blijkt plaats te maken voor individualisme. Daarom vinden de betrokken organisaties dat de aandacht voor sociale binding een duidelijker plaats moet gaan innemen in het streven naar een saamhorige samenleving. Wat is daarin de rol van de plaatselijke politiek? In hoeverre stimuleert de politiek dat er in buurten en wijken initiatieven worden omarmd en gestimuleerd, die een bijdrage leveren aan het algemeen maatschappelijke belang? Thema’s zijn er genoeg: onderwijsachterstanden, zorg voor ouderen, het voorkomen van eenzaamheid en het optuigen van een vitale lokale samenleving.

Emcemo, HTIB en het Platform Sociale Binding organiseren daarom in Amsterdam op 19 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur, de bijeenkomst Sociale binding: zorg goed voor Amsterdam. Met deze bijeenkomst willen de organisatoren een duurzame dialoog tot stand brengen met de verschillende gemeenschappen in Amsterdam. Er is aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en het vergroten van actieve (politieke) participatie in Amsterdam. Het bundelen van krachten, op zoek gaan naar vormen van sociale binding, het uitwisselen van ervaringen en voorbeelden over sociale uitsluiting en discriminatie maken onderdeel uit van het programma. Emcemo heeft onlangs vier buurtbijeenkomsten op verschillende plekken in Amsterdam georganiseerd die betrekking hadden op discriminatie en uitsluitingmechanismen in het dagelijks leven. De bevindingen daaruit worden tijdens deze stedelijke bijeenkomst gepresenteerd.

Door het organiseren van deze bijeenkomst willen wij aan de laatste oproep van burgemeester Van der Laan gehoor geven.

Programma
19.30 uur Opening door de dagvoorzitter Peter Zwaga
19.40 uur Welkomstwoord door Mustafa Ayranci, voorzitter HTIB
19.50 uur Sociale binding: resultaten uit buurt – en stedelijke gesprekken, door Abdou Menebhi, voorzitter EMCEMO
20.00 uur Sociale binding als instrument voor een democratische rechtsstaat door Zeki Arslan, CAOP en adviseur Platform Sociale Binding
20.20 uur Paneldiscussie met onder meer:
• Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam
• Marjolein Moorman, fractievoorzitter PvdA Amsterdam
• ovb vertegenwoordigers CDA, d’66 en SP
21.20 uur Conclusies uit de bijeenkomst
21.30 uur Sluiting

Aanmelding en inhoudelijke Informatie
Hiervoor kunt u contact opnemen met Emcemo (06 55818828) en/of Platform Sociale Binding (06 28866204)

U kunt zich ook rechtstreeks per mail aanmelden: emcemo1@gmail.com