Stopzetting bilateraal verdrag Marokko- Nederland: het dubbel spel van Asscher
 
In Oktober 2014 verklaarde minister Asscher dat hij besloten heeft om het bilateraal Verdrag met Marokko inzake de sociale zekerheid eenzijdig op te zeggen. Een compromis met Marokko was volgends hem niet mogelijk omdat de Marokkaanse regering geweigerd heeft om akkoord te gaan met de toepassing van het “woonlandbeginsel” op de export van sociale uitkeringen aan de rechthebbenden, woonachtig in Marokko. Op grond van dit beginsel zouden de kosten van levensonderhoud in Marokko aanzienlijk goedkoper zijn dan in Nederland. Daarom moeten volgens Asscher de exporteerbare uitkeringen voor weduwen en kinderen woonachtig in Marokko met 40% verlaagd worden. Tomaten zijn inderdaad in bepaalde periode van het jaar aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. Maar dat de gezondheidszorg, het onderwijs en de huisvesting in de steden 40% goedkoper zouden zijn dan hier kan alleen een statistische goochelaar toveren.    

Bijzonder in deze hele geschiedenis is dat Asscher steeds en graag de indruk wekte dat hij alles uit de kast heeft gehaald om met Marokko tot een gezamenlijke oplossing te komen.    

Klopt deze indruk met de feiten? De feiten zijn dat de invoering van het woonlandbeginsel het initiatief is geweest van Rutte I onder druk van Wilders. De feiten zijn dat de Nederlandse regering al vanaf juni 2012 heeft ingezet op het eenzijdig opzeggen van het sociaal Verdrag met Marokko. Immers, uit de documenten waarover het parlement beschikt blijkt dat het ministerie van SoZaWe  al in de maanden juni en juli 2012 advies vroeg een aantal instanties op het terrein van de sociale zekerheid (UWV, SVB, College Zorgverzekeringen) om hun advies over de gevolgen van een  (eenzijdige) opzegging van het bilateraal verdrag met Marokko. Tenslotte is het onweerlegbare feit dat het ministerie van SoZaWe reeds op 29 juli 2012 aan de Raad van State had voorgelegd een “voorstel van wet houdende goedkeuring van de opzegging van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko en het bijbehorende Administratief Akkoord, met memorie van toelichting. Het voorstel strekt tot opzegging van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid”.    

Het ritueel van de zogenaamde overlegrondes met Marokko op zoek naar een compromis was in feite niet anders dan een gordijn om de bewust gekozen raamkoers van Asscher te maskeren.      

Mohamed Rabbae: Landelijk Beraad Marokkanen, tel: 06-30159520    

Abdou Menebhi: Emcemo, tel: 06-55818828